نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
آشپزخانه در حال بلعيدن پذيرايي است!
بايد منافع ايران در برجام تضمين شود
اقدام مراکش اشتباهي استراتژيک بود

 آشپزخانه در حال بلعيدن پذيرايي است! 

 بايد منافع ايران در برجام تضمين شود 

 اقدام مراکش اشتباهي استراتژيک بود 

بالا