نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
واردات 82 درصد کالاهاي واسطه اي در سال گذشته
«ستاد تسهيل و رفع موانع توليد »تشکيل مي شود
اخبار صنعت

 واردات 82 درصد کالاهاي واسطه اي در سال گذشته 

 «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد »تشکيل مي شود 

 اخبار صنعت 

بالا