نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
تامين آب شرب در شرايط بحراني آزموني بسيار سخت است
سرمازدگي 19612 هکتار از باغات استان مرکزي
سرزمين من

  تامين آب شرب در شرايط بحراني آزموني بسيار سخت است 

 سرمازدگي 19612 هکتار از باغات استان مرکزي 

 سرزمين من 

بالا