نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
بازدهي ارزشمند فولاد مبارکه براي سهام عدالت
واگذاري 33 هکتار زمين صنعتي اردبيل به سرمايه گذاران
سرقت 9565 ميليون ريال تجهيزات راهداري استان مرکزي
برخي براي رسيدن به مقاصد سياسي به اختلافات قومي دامن مي زنند
پيش زمينه همکاري اصفهان و آلمان در زمينه مترو، خدمات شهري، پسماند و گردشگري
سرزمين من

 بازدهي ارزشمند فولاد مبارکه براي سهام عدالت 

 واگذاري 33 هکتار زمين صنعتي اردبيل به سرمايه گذاران 

 سرقت 9565 ميليون ريال تجهيزات راهداري استان مرکزي 

 برخي براي رسيدن به مقاصد سياسي به اختلافات قومي دامن مي زنند 

 پيش زمينه همکاري اصفهان و آلمان در زمينه مترو، خدمات شهري، پسماند و گردشگري 

 سرزمين من 

بالا