اسکالونی: حضور دی‌ماریا در ترکیب قطعی نیست؛ زمان مرگ و زندگی فرارسیده است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید