اهل تسنن آذربایجان غربی پنج هزار شهید تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی کرده است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید