بیش از ۱۵ هزار تُن شن و نمک در راهدارخانه های خراسان‌شمالی ذخیره شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید