راه اندازی گلخانه های هوشمند در زنجان برای نخستین بار در کشور/ تاسیس پارک فاوا در زنجان

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید