سازمان ملل: بیش از ۳۰۰ میلیون نفر ‌در جهان در ۲۰۲۳  نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید