غفلت و کوتاهی در اجرای طرح های آبخیزداری ، تولیدات کشاورزی مازندران را تحت تاثیر منفی قرار داد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید